Odsetki za opóźnienie w płatności.

 < wróć do listy

 

Za nieterminowe regulowanie zobowiazań pieniążnych należy się dodatkowa zapłata w postaci ustawowych odsetek.

 

Odsetki to świadczenie pieniężne należne z tytułu nieterminowego regulowania należności. Jest to swego rodzaju wynagrodzenie dla wierzyciela za kredyt, jakiego udzielił dłużnikowi tolerując jego opóźnienie w płatności. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu( art.359 kodeksu cywilnego)

 

Podstawowa zasada jest taka, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi ( art.481 k.c.). W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może też żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Należy podkreślić, że chodzi wyłącznie o swiadczenia pieniężne. Obrazując jeżeli dostawca spóźnia się z dostarczeniem towaru, żadnych odsetek nie mozna się od niego domagać , co nie oznacza, że nie należą się jakies inne świadczenia. Druga strona  musi się liczyć z obowiązkiem naprawienia szkody.

 

Wysokość odsetek - z reguły należą się odsetki ustawowe chyba, że strony zastrzegły odsetki umowne. Odsetki ustawowe są określane  w  kolejnych Rozporządzeniach Rady Ministrów. Strony nie mają pełnej swobody kształtowania stawek odsetek umownych. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (art.359par.2" k.c.) Są to  stawki maksymalne. Stawki tego oprocentowania mozna znaleźć na stronie internetowej NBP(www.nbp.pl). Jeżeli czynności w ramach których strony zastrzegą wyższe oprocentowanie to i tak będą się należały  odsetki maksymalne. Odsetki dotyczą tylko sytuacji, w której ze swoim świadczeniem zalega jedynie osoba zobowiązania do swiadczenia pieniężnego. Jednakże strony mogą zmienić tą zasadę i postanowić, że odsetki za zwłokę będzie płacić również ten, kto spóźnia się ze spełnieniem świadczenia niepieniężnego.