ZLECENIE WINDYKACJI - WINDYKACJA NA KOSZT DŁUŻNIKA

 < wróć do listy

W ofercie naszej Spółki proponujemy Klientom współpracę w zakresie windykacji należności wynikających z obrotu gospodarczego w tym należności o wysokich nominałach. Charakterystyczne dla świadczonych przez nas usług jest indywidualne podejście zarówno do każdego klienta, jak i każdej przekazanej przez niego sprawy. W procesie windykacji wykorzystujemy wszelkie dozwolone prawem metody by zmusić dłużnika do wywiązania się ze swoich zobowiązań. Istotnym elementem potwierdzającym naszą skuteczność jest fakt, iż za nasze działania nie pobieramy żadnych opłat wstępnych a wynagrodzenie jest ściśle związane z efektami naszej pracy – czyli ściągnięciem należności.

Kiedy powinieneś przekazać dług do windykacji?

Nasze doświadczenia zdobyte przez 10 lat działalności na rynku windykacyjnym wskazują, iż wraz z upływem czasu maleją szanse na odzyskanie wierzytelności a podejmowane działania są znacznie mniej efektywne. Zazwyczaj brak płatności ze strony dłużników wynika z pogarszającego się stanu jego finansów, które często obrazuje efekt tzw. kuli śnieżnej – jeden problem rodzi kolejny a efektem tego jest wspomniana niewypłacalność. Praktyka pokazuję, iż istnieją także typy dłużników, którzy celowo działają na szkodę swoich klientów wykorzystując wszystkie furtki prawne umożliwiające uniknięcie rozliczenia swoich zobowiązań.

Uczulamy naszych Klientów, iż opóźnienie w płatności już o 2-3 tygodnie winno być traktowane jako sygnał ostrzegawczy o kłopotach finansowych Dłużnika.

Jakie działania podejmujemy w procesie windykacji?

 1. Etap przygotowawczy – przed podpisaniem umowy – działania polegające na sprawdzeniu sytuacji prawno - ekonomicznej dłużnika, sprawdzanie składników majątku dłużnika. W oparciu o pozyskane informacje przedstawiamy Klientowi nasza ofertę, który podejmuje decyzję o zleceniu nam windykacji.

 2. Windykacja polubowna – etap po zawarciu umowy – trwający nie dłużej niż trzy tygodnie, chyba, że Klient życzy sobie dłuższej próby polubownej. Na tym etapie windykatorzy metodami psychologicznymi starają się skłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązania. Działania obejmują osobiste negocjacje prowadzone przez profesjonalnych windykatorów, zawieranie ugód dotyczących harmonogramów i terminów spłat, oferowanie wierzytelności na giełdach – notowaniach wierzytelności, oraz inne metody nacisku.

 3. Windykacja Sądowa – kolejny etap związany ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego prowadzony pod kontrola zatrudnionych w spółce Radców Prawnych. W zakresie podejmowanych czynności, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo przygotowujemy dokumentację sądową oraz odpowiednie wnioski wymagane w postępowaniu. W efekcie wspomnianych czynności zabezpieczamy wierzytelność na majątku dłużnika, a uzyskany tytuł egzekucyjny umożliwia dokonanie dodatkowych czynności poszukiwania majątku, oraz uniemożliwia im jego wyprowadzanie lub ukrycie.

 4. Egzekucja Komornicza – prowadzona w oparciu o prawomocny tytuł egzekucyjny na podstawie odpowiedniego wniosku kierowanego do Komornika. Na tym etapie Windykatorzy współpracują z Kancelariami Komorniczymi, wspomagają poszukiwanie majątku i wskazują odnalezione jego składniki.

Co daje współpraca z KRONN Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu?

Nasi Klienci uzyskują cały szereg korzyści wynikających ze współpracy z nami a w szczególności:

 • Nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z obsługą wierzytelności świadczoną przez KRONN Sp. z o.o. - nie ma opłat za otwarcie, przyjęcie sprawy, lub kosztów manipulacyjnych. Wynagrodzenie w formie prowizji płatne jest dopiero po skutecznym wyegzekwowaniu kwoty od Dłużnika.

 • Przekazane sprawy są obsługiwane szybko i efektywnie.

 • Zdobyte doświadczenia oraz stosowane techniki windykacyjne niewątpliwie zwiększają skuteczność egzekucji w porównaniu z samodzielnymi próbami dochodzenia należności przez Klientów.

 • Zwiększone wpływy do firmy umożliwią redukcję finansowania zewnętrznego (kredyty bankowe) a co za tym idzie ogranicza koszty.

 • Przeprowadzane zabezpieczenie na majątku Dłużnika zmniejszy ryzyko wynikające z ogłoszenia przez niego upadłości oraz ograniczy mu możliwość ukrywania lub wyprowadzania majątku.

 • Klienci mogą korzystać z doradztwa naszych pracowników w zakresie wierzytelności i praw z nimi związanych.

 • Klienci w wielu przypadkach są zwolnieni z opłat sądowych oraz opłat związanych z zastępstwem procesowym profesjonalnego pełnomocnika występującego w sądzie.

Każdy z klientów zapewne dostrzeże także inne korzyści jakie wynikają ze współpracy z KRONN Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu i to nie tylko w zakresie windykacji ale także innych oferowanych przez nas usług.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Jaką formę współpracy proponujemy naszym Klientom?

Współpraca w zakresie windykacji wierzytelności odbywa się w oparciu o o Umowę POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI – umowa przenosi czasowo na KRONN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu całą wierzytelność wraz z prawami z niej wynikającymi. Odpowiednie zapisy umożliwiają w każdej chwili zwrot (wycofanie) wierzytelności przez klienta. Konstrukcja ta umożliwia działania KRONN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu we własnym imieniu lecz na rachunek klienta. Wyegzekwowana kwota jest przekazywana klientowi jako zapłata z wierzytelność, a na prowizję KRONN Sp. z o.o. wystawiana jest faktura VAT powiększona o należny podatek.

Drugą formą współpracy jest umowy ZLECENIA WINDYKACJI – w której przedstawiciele KRONN Sp. z o.o. działają w oparciu o udzielone przez Klienta Pełnomocnictwo. Wszelkie czynności podejmowane są w imieniu i na rachunek Klienta. Klient ponosi w tym przypadku wszelkie koszty windykacji, tj. koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, zastępstwo procesowe, klient nie pokrywa kosztów czynności podejmowanych przez KRONN Sp. z o.o. na etapie przygotowawczym i etapie windykacji polubownej.

BEZKOSZTOWA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Ustawa z dnia 28 marca 2013 r. o terminach zapłaty w tranasakcjach handlowych daje możliwość obciążania kosztami windykacji niezapłaconych w terminie należności dłużników.

Wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek - czyli od dnia następnego po dniu gdy upłynął termin płatności (z uwzględnieniem zapisów ww. Ustawy) przysługuje:

W myśl Art 10 ust. 1

"... bez wezwania od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania nalezności równowartości kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursueuro ogłoszonego przez Narodowy bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało sie wymagalne" 

W myśl Art 10 ust. 2

"W przypadku gdy koszty odzyskania należności poniesione z tytułu poóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów, w tym kosztów postepowania sądowego pomniejszonych o tę kwotę."


SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ FIRMĄ ABY POROZMAWIAĆ O OFERCIE BEZKOSZTOWEJ OBSŁUGI WINDYKACYJNEJ