POWIERNICZY PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

 < wróć do listy

Umowa POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI przenosi czasowo na KRONN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu całą wierzytelność wraz z prawami z niej wynikającymi. Odpowiednie zapisy umożliwiają w każdej chwili zwrot (wycofanie) wierzytelności przez klienta. Konstrukcja ta umożliwia działania KRONN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu we własnym imieniu lecz na rachunek klienta. Wyegzekwowana kwota jest przekazywana klientowi jako zapłata z wierzytelność, a na prowizję KRONN Sp. z o.o. wystawiana jest faktura VAT powiększona o należny podatek.

Ta forma współpracy jest bardzo wygodna i umożliwia nam znacznie skuteczniejsze wywieranie presji na Dłużniku w celu zmuszenia go do zapłaty zobowiązania. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego sprawa, jeśli nie zastrzeżono innej właściwości miejscowej, postępowanie jest prowadzona przed sądem rejonowym we Wrocławiu właściwym dla naszej siedziby. Zaznaczyć jednocześnie należy, iż wszelkie koszty zarówno wpisu sądowego, pełnomocnictwa procesowego, kosztów należnych radcy prawnemu, kosztów ponoszonych w egzekucji komorniczej oraz przy zabezpieczaniu roszczenia przechodzą na nasza Spółkę.